ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ТВОJАТА ИДНИНА

Ресурси

Македонски јазик

Концепција за постсредно образование.pdf
 
 Закон за занаетчитво.pdf
 
 Закон за национална рамка за квалификации.doc
 
 Закон за средното образование.pdf
 
Правилник за структурата, организацијата и реализацијата на мајсторскиот испит.pdf
Стратегија за претприемничко учење
 Закон за образование на возрасните
 Закон за високо образование
 Закон за отворени граѓански универзитети за доживотно учење
 Закон за стручно образование и обука
 
Национална програма за развој на образованието во Република Македонија 2005 – 2015
Стратегија за стручно образование и обука во контекст на доживотното учење 2013-2020
Извештај за упатување на Македонската рамка за квалификации со Европската рамка за квалификации и само-потврдување на Рамката за високообразовните квалификации

 

English

Entrepreneurial Learning Strategy 2014-2020 (2014) EN.pdf
 
EQF Referencing Report of the MQF and Self-Certification to the QF-EHEA (2016) EN.doc
 
Law on Adult Education (2015) EN.doc
 
Law on craftshmanship EN.docx
 
Law on Higher Education EN.doc
Law on open civic universities for LLL (2015) EN.docx
Law on VET (2006) EN.doc
National Strategy for the Development of Education 2005-2015 (2004) EN.pdf
Rulebook on the structure, organization and realization of the Master exam (36-2008) EN.docx
Strategy for VET in a LLL Context 2013-2020 (2013) EN.pdf